Med hälsan i centrum på Realgymnasiet i Malmö

16 december 2020

Att må bra både fysiskt och psykiskt är viktigt för att klara av studierna. Genom flera olika insatser och att utbilda elever i sin egen hälsa försöker vi skapa de bästa förutsättningarna för elevernas skolgång och framtid.

Med hälsan i centrum på Realgymnasiet i Malmö

Hälsan är viktig för att klara studierna. Vi försöker få in så mycket rörelse som möjligt på schemat bland annat genom schemalagda promenader samt att vi använder brainbreaks under lektioner. Vi fortbildar oss i att undervisa hjärnsmart utifrån forskning. Vi utbildar i vad hälsa är och vad man behöver för att må bra och mentorer coachar eleverna i att sätta upp mål och påverka sin egen hälsa.

Vi har kurator, skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog och skolläkare. De som leder arbetet är rektor och till viss del biträdande rektor. Unikt för oss är att vi har mentorer som är fristående, dvs inte är undervisande lärare och som också ingår i elevhälsan. Detta sammantaget utgör ett starkt team av vuxna som finns runt våra elever.

Elevhälsans övergripande och största mål är att undanröja eventuella hinder som försvårar för eleven att tillgodose sig sin utbildning och nå examen, möjliggöra skolgång utifrån elevens förmågor och möjligheter.

Vi arbetar aktivt på skolan med att skapa en trygg och god studiemiljö där eleverna tränas i att samarbeta och acceptera varandras olikheter. Detta är något som är ytterst relevant för elevernas framtida yrkesliv.

Ibland finns det tillfälliga fnurror på tråden där man kan uppleva behov av stöd tex relationer som krånglar, svackor i måendet eller ett brutet ben och eleven kan inom kort komma tillbaka med full kraft, men ibland är behovet av stöd större och då kan vi inom skolan behöva ha närmre kontakt med eleven, vårdnadshavaren och tex sjukvården för att kunna planera för en bra skolgång.

Skolsköterskan bjuder in alla elever till hälsosamtal i åk 1 och följer sedan upp vid behov. Hon kan också sätta dig i kontakt med skolläkaren eller hjälpa dig vidare inom vården om det finns behov av det.

Kurator tar emot för elevsamtal men arbetar också med handledning av lärare, övergripande med skolans trivsel, främjande och förebyggande.

Vår specialpedagog kan hjälpa till vid hinder kopplat till elevens lärande. Mentorerna har helhetsbilden av eleven och via mentor kan du få guidning i var du kan vända dig vidare inom elevhälsan om du är osäker.

Skolläkare och skolpsykolog kommer till skolan vid behov.

Vi finns på skolan i olika grad. Mentorer- varje dag, specialpedagog delar sin tjänst på olika funktioner men finns på plats på skolan dagligen, kurator-två dagar i veckan, sjuksköterska -en dag i veckan.